Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

TERMS & CONDITIONS


Boekingsvoorwaarden van de bij SuuzBisschops aangesloten stylist, hierna de noemen als Stylist, gevestigd te Van Diemenkade 40 te Amsterdam, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 54764130. SuuzBisschops heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat de reeds laatste versie van toepassing zal zijn.


Artikel 1 ALGEMEEN

Indien een boekingsovereenkomst tot stand komt tussen een opdrachtgever en Stylist gelden in alle gevallen onderstaande boekingsvoorwaarden ook indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. SuuzBisschops is gemachtigd in en buiten rechte de belangen van de Stylist te behartigen.


Artikel 2 BOEKINGEN

lid 1 Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de Stylist. De Stylist verbind zich tot het verlenen van enkele diensten op een bepaalde datum (boekingsdatum) en het afstaan van publicatierechten voor bepaalde tijd aan de opdrachtgever; de opdrachtgever verbind zich tot betaling aan SuuzBisschops voor verleende diensten door de Stylist. De boekingsovereenkomst komt tot stand wanneer een opdrachtgever zich via SuuzBisschops met de  Stylist verbindt (boeken) tot afname van deze diensten en publicatierechten voor een bepaald bedrag (factuurbedrag).

lid 2 Het factuurbedrag is de som van het honorarium bestaande uit de door de Stylist gedeclareerde standaardtarieven, royalty’s, standaard, bijzondere toeslagen, reistijd, materiaalkosten, huur apparatuur. 

lid 3 De Stylist kan worden geboekt per hele dag, halve dag, of per uur.


Artikel 3 STANDAARDTARIEVEN

lid 1 Zonder aan andere schriftelijke en mondelinge mededelingen van SuuzBisschops zijn de standaardtarieven bindend.

lid 2 De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor werkzaamheden publicatierechten uitgedrukt in:

a Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag.  De Creatief staat 8 uur ter beschikking van de opdrachtgever.
b Halve dagtarief: een halve dag bestaat uit 4 uur en dient in ieder geval te eindigen voor 13:00 uur dan wel aan te vangen na 14:00 uur.

c Uurtarief: dit tarief wordt als minimum berekend bij elke boeking, bij boekingen van 1 uur of minder wordt steeds een toeslag van 50% berekend met uitzondering van werkbesprekingen voor een boeking, korter dan twee uur.

d Overurentarief: wanneer de opname uitloopt (zie lid a) zal bij elk uur extra het uurtarief worden berekend.

lid 3 Bij commerciële foto en/of reclame -opdrachten verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van het standaardtarief het publicatierecht om gedurende een periode van 1 jaar na de boekingsdatum binnen Nederland, het foto materiaal gemaakt op de boekingsdatum te publiceren in dag- en weekbladen en reclamefolders met een maximale oplage van 850.000 gedrukte exemplaren. Voor gebruik als genoemd onder artikel 5 gelden toeslagen. Voor afwijkend gebruik en met name het gebruik genoemd onder artikel 5 dient een aparte overeenkomst te worden gesloten.

Bij redactionele foto-opdrachten verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van het standaard redactioneel tarief dan wel advertorial tarief, het eenmalige publicatierecht binnen Nederland.


Artikel 4 OFFERTES

Als een offerte wordt gevraagd voorafgaand aan de volledige details van de opdracht, moet  begrepen worden dat dit in geen enkel geval bindend is en kan afwijken van de uiteindelijke kosten, wanneer de SuuzBisschops de uiteindelijke opdracht ontvangen heeft.  


Artikel 5 TOESLAGEN

lid 1 In geval van de volgende diensten op de gepubliceerde standaardtarieven worden door de Stylist de volgende toeslagen berekend:

a Voor werkzaamheden tussen 24:00 uur en 08:00 uur bedraagt de toeslag twee maal het standaard tarief.

b Voor gebruik in andere landen bedraagt de toeslag 50% van het standaardtarief en andere toeslagen 

lid 2 De opdrachtgever heeft een meldplicht aan SuuzBisschops wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het eerste lid genoemde, waarbij het materiaal en/of publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en de Stylist.


Artikel 6 REIZEN

lid 1 Bij een halve dag boeking buiten Amsterdam worden reisuren berekend op basis van de uurtarieven, bij boekingen in Amsterdam wordt geen reistijd berekend met uitzondering van uur boekingen. Bij uur boekingen buiten Amsterdam wordt automatisch een halve dag gerekend.

lid 2 Indien een Creatief reiskosten maakt tijdens de voor- of nabereiding van een opdracht zowel binnen als buiten Amsterdam of indien de werkzaamheden/besprekingen buiten Amsterdam worden verricht, dient de opdrachtgever de volledige reiskosten te vergoeden: in geval van vervoer per trein op basis van het tarief van de eerste klas NS, in geval van vervoer per auto een kilometervergoeding, waarbij het bedrag per kilometer gelijk is aan het maximum wat dat jaar belastingvrij mag worden opgevoerd, parkeerkosten dienen vergoed te worden, in geval van vervoer per vliegtuig op basis van toeristenklasse. De opdrachtgever dient ook de taxikosten te vergoeden.

lid 3 Reis- en verblijfkosten voor buitenlandse reizen dienen door de opdrachtgever volledig te worden vergoed.

lid 4 Voor reisdagen wordt 50% van het dagtarief in rekening gebracht.

lid 5 Reis- en verblijfkosten voor de in het buitenland wonende Stylist worden volledig in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Alle in dit artikel genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW.


Artikel 7 BETALINGEN

lid 1 SuuzBisschops factureert de opdrachtgever namens de Stylist. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum, het factuurbedrag over te maken op de rekening van SuuzBisschops bankrekening no. IBAN NL59INGB0753004720 onder vermelding van het factuurnummer.

lid 2 Alle kosten welke door de Stylist worden gemaakt ter effectuering van de rechten van de  Stylisr en/of SuuzBisschops alsmede alle (buiten) gerechtelijke kosten (incasso)kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd zonder nadere sommatie of in gebrekestelling. Voorgenoemde (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €70,- vermeerderd met portokosten per afzonderlijk gevorderd factuurbedrag.

lid 3 Indien er door de Stylist en/of SuuzBisschops kosten, (buiten)gerechtelijke kosten of andere ter zake dienende kosten gemaakt moeten worden om aantoonbaar te maken dat opdrachtgever zich niet aan de boekingsvoorwaarden houdt, alleen indien dit laatste ook blijkt, dan komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.

lid 4 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd zal reclameren, wordt hij geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de ontvangen factuur. De opdrachtgever is dan niet gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclamaties op te schorten.

lid 5 De opdrachtgever blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de factuur.


Artikel 8 OPTIES / BOEKINGEN

De opdrachtgever kan een optie nemen op een boekingsovereenkomst met de Stylist welke optie dient te worden omgezet in een definitieve boeking minimaal 72 uur voor het tijdstip waartegen is geboekt. De optierechten komen automatisch te vervallen bij niet tijdige bevestiging. Indien een andere opdrachtgever de betreffende Stylist voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de 1e optant op dat moment beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst te bevestigen. Indien de optie dan niet in een boekingsovereenkomst wordt omgezet, vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever de Stylist voor die betreffende datum boeken. Een boekingsovereenkomst is bindend en kan niet kosteloos worden geannuleerd.


a. Commerciële opdrachten hebben in goed overleg automatisch voorrang op niet betaalde redactionele opdrachten, testen en andere vrij werk series. In het geval dat de Stylist deelneemt aan redactionele opdrachten, testshoots en andere vrij werk series mag het materiaal niet voor commerciële doeleinden of publicaties gebruikt worden zonder toestemming van SuuzBisschops. Onkosten zoals reiskosten, parkeerkosten en materiaalkosten dienen vergoed te worden door de opdrachtgever. Voor materiaalkosten die hoger liggen dan €500,- dient de opdrachtgever een voorschot aan Stylist te voldoen voor aanvang van de opdracht.


Artikel 9 ‘MOOI WEER' BOEKINGEN

Indien de opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk te kennen geeft, dat deze alleen geldt onder de voorwaarde dat het weer goed is, dan kan een dergelijke boeking eenmaal kosteloos worden geannuleerd. Indien deze ‘mooi-weer boeking’ wordt herhaald en voor de tweede maal wordt geannuleerd is de helft van het factuurbedrag verschuldigd. Bij een derde annulering is het gehele factuurbedrag verschuldigd ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering.


Artikel 10 HONORARIUM BIJ EXCLUSIVITEITEN

Indien de opdrachtgever bij een boeking te kennen geeft een moodboard te verwachten van de Stylist zal hiervoor een bijzonder tarief worden berekend. Over enig andere vorm van art directie zal SuuzBisschops schriftelijk afspraken maken m.b.t. honorarium met de opdrachtgever.


Artikel 11 ANNULERINGEN

lid 1 Indien de opdrachtgever de boeking annuleert, zijn er kosten verschuldigd, ongeacht of de annulering de opdrachtgever verweten of aangerekend kan worden. 100% van het standaard tarief is verschuldigd als er op de boekingsdatum zelf wordt geannuleerd. 50% van het standaardtarief is verschuldigd als een opdrachtgever, ongeacht de aan de boeking voorafgaande termijn, de boeking annuleert.

lid 2 Bij meerdaagse boekingen is lid 1 overeenkomstig van toepassing, met dien verstande dat de annuleringstermijn even lang is als de boekingstermijn.


Artikel 12 BOETEBEDING

Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn in de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 omschreven meldplicht en/of betalingsplicht tekortschiet, verbeurt de opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling is vereist, ten gunste van de Stylist en SuuzBisschops een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag bij elk verzuim van de opdrachtgever.


Artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID

SuuzBisschops is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht zijn ontstaan, wanneer de Stylist enige afspraak, die al dan niet door tussenkomst van SuuzBisschops tussen opdrachtgever en de Stylist tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt. De Stylist dient zelf een Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben.


Artikel 14 GESCHILLENREGELING

Alle geschillen, ontstaan uit een bij SuuzBisschops geplaatste boekingsopdracht, worden beoordeelt naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.


Artikel 15 AUTEURSRECHT EN LICENTIE 

De Stylist behoud eigendom van auteursrecht over het werk. Eigendom van auteursrecht is niet aangetast door eventuele aanschaf van het werk. De opdrachtgever zal geen aanpassingen doen aan het werk tenzij schriftelijk goedgekeurd door SuuzBisschops. Bij elke aanpassing aan het werk wordt de opdrachtgever in rekening gebracht met een bedrag dat gelijk is aan de overeengekomen licentie kosten. De opdrachtgever is een licentie toegekend zoals in Artikel 3 omschreven om het werk te publiceren, of enkel voor doeleinden zoals is overeengestemd in aparte overeenkomst. Een licentie kan enkel verlengd en/of uitgebreid worden op grond van betaling van een nieuwe overeenkomst.  Enige poging het werk te reproduceren zonder betaling van de herziene overeenkomst zal gezien worden als inbreuk op het auteursrecht. 


De licentie is exclusief toegekend aan de met naam genoemde opdrachtgever op de overeenkomst. De licentie mag niet sub-gelicenseerd worden aan derden. De Stylist behoud het recht het werk te gebruiken ter eigen promotie. De opdrachtgever zal in alle gevallen meldplicht hebben bij SuuzBisschops wanneer er door derden materiaal wordt opgevraagd. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen toestemming tot delen het werk en referentiemateriaal van het werk wat door bij hen wordt opgevraagd en zal de Stylist schadeloos stellen tegen claims die uit gedeeld materiaal voortkomen. Alle kosten zullen bij de opdrachtgever worden gefactureerd. 


Artikel 16 AFWIJZING

Als het werk wordt afgewezen door de opdrachtgever dienen de kosten die op de overeenkomst zijn aangegeven betaald te worden volgens de volgende regeling: 100% van de fee geldende voor de shoot dagen en 100% van de onkosten.


 Wanneer de Stylist de briefing correct gevolgd heeft, en het werk consistent is met dat van de Stylist’s portfolio, voorafgaand getoond aan de opdrachtgever, zal de volledige fee worden gefactureerd. De opdrachtgever heeft geen recht het werk af te wijzen op basis van stijl of compositie. Onder geen enkele omstandigheden kan er een reductie op de overeengekomen fee zijn wanneer de opdrachtgever het werk gebruikt volgens de omschrijvingen op de overeenkomst. 

Elk bezwaar op het definitieve werk moet binnen zeven dagen na het afleveren worden doorgegeven, anders zal er vanuit worden gegaan dat het werk is geaccepteerd. In het geval dat er na drie dagen na het afleveren geen verzoeken of aanpassingen zijn doorgegeven behoud de Stylist het recht om deze aanpassingen te weigeren wanneer ze mogelijk interfereren met volgende opdrachten. In dit geval, zal er geen reductie toegekend worden op de overeengestemde fee. 

Wanneer het werk afgewezen wordt, behoudt de Stylist het eigendom en all rechten tot het werk. 

Using Format